مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (374)

فصل دوم: ادبیات پژوهشمقدمه162-1-یادگیری سازمانی172-1-1-تعاریف یادگیری172-1-2-نظریه یادگیری سازمانی202-1-3-مدل های یادگیری :22 سایت منبع 2-1-3-1-یادگیری انطباقی222-1-3-2-یادگیری آینده نگر232-1-3-3-یادگیری از راه عمل232-1-4-مدل های یادگیری سازمانی:252-1-5-نقش سازمان یادگیرنده:352-1-6-فرآیند یادگیری در سازمان یادگیرنده382-1-7-موانع یادگیری سازمانی402-1-8-ابعاد یادگیری سازمانی432-2-توانمندسازی452-2-1-مقدمه452-2-2-تعاریف و مفاهیم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله b (375)

چکیده:نقش صنعت حمل‌ونقل دریایی در تبادلات تجاری بین‌المللی و پیشرفت سریع و روند رو به رشد این صنعت به جایگاهی رسیده است که توسعه حمل‌ونقل به‌عنوان اصلی‌ترین سیستم توسعه همه‌جانبه در کشورها شناخته‌شده، و در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (376)

?-2-2- شرکای اقتصادی59?-2-3-رابطه اقتصادی آمریکا و پاکستان بعد از پایان جنگ سرد تا200166?-2-4- قراردادها68?-2-5-کمک ها68?-2-6- تحریم ها68?-2-7- نتیجه69فصل چهارم : تاثیرحادثه11سپتامبر برروابط آمریکا و پاکستان4-1- بخش اول :تأثیر حادثه 11 سپتامبر بر روابط آمریکا و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه b (377)

6-12-6-2- دلالت قاعده1216-13- کیفیت اجرای خیار غبن1237- 1- نتیجه گیری1287-2- پیشنهادات140منابع141چکیدهعنوان : جایگاه غبن در استفای نامشروع به لحاظ فقهی و حقوقی مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد دانشجو : غلامحسین کیانیتقریباً در همه نظام های Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (370)

3-1- مقدمه473-2- تحقیقات رونهار573-3- تحقیقات یانگ و هوانگ613-4- تحقیقات یانگ و منگ633-5- تحقیقات سولیوان و هاراکه653-6- تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با پیش بینی ترافیک66فصل چهارم : روش تحقیق4-1- مقدمه704-2- تعریف سنگینی ترافیک714-3- پیامدهای سنگینی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (371)

بند دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث19بند سوم: تعیین داور توسط دادگاه 20مبحث سوم: مفهوم، محتوا و اوصاف وآثار رأی داوری21گفتار اول: مقهوم رأی داوری، محتوا و اوصاف آن21بند اول: تعریف رأی داوری21بند دوم: محتوای Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (372)

2-2-1-12-1- جمع آوری محصولات……………………………………………………………………………………………………46 2-2-1-12-2- حمل و نقل……………………………………………………………………………………………………………………46 2-2-1-12-3- درجه بندی و استاندارد کردن…………………………………………………………………………………………..47 2-2-1-12-4- بسته بندی……………………………………………………………………………………………………………………..48 2-2-1-12-5- انبارداری محصولات کشاورزی………………………………………………………………………………………..492-3- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….51 2-3-1- مطالعات خارجی انجام شده در زمینه بازاریابی…………………………………………………………………………………51 2-3-2- مطالعات داخی انجام Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (373)

1-9-1 پژوهش های داخلی101-9-2 سابقه ی پژوهش های خارجی121-10 روش تحقیق151-11 روش جمع آوری اطلاعات 151-12 ابزار جمع آوری اطلاعات 151-13 جامعه آماری151-13-1 حجم نمونه 161-13-2 روش نمونه گیری161-14 موانع و محدودیت های تحقیق161-15 – Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (363)

1-10)تقسیم‌بندی آنتی‌بیوتیک‌ها ……………………………………………………………………………………………. 311-10-1) طبقه‌بندی بر مبنای شباهت عمومی ساختار شیمیایی…………………………………………………… 311-10-1-1)ماکرولیدها ………………………………………………………………………………………………………… 331-10-2) طبقه‌بندی بر اساس مکانیسم عمل……………………………………………………………………………. 351-10-3)آنتی‌بیوتیک‌های بازدارنده سنتز پروتئین………………………………………………………………………..351-11)عوامل تعیین‌کننده حساسیت و مقاومت میکروارگانیسم ها به آنتی‌بیوتیک‌ها………………………… 361-12)انتخاب آنتی‌بیوتیک‌ها……………………………………………………………………………………………………. 371-13)موارد کاربرد Read more…

By 92, ago